જ હ ઈ ક યમ ચ રણ ત બ ક બધ પરચ રણ ક યમચ ર ણ કબજ ય તન અકસ ર ઉપ ય

#KayamChurna #ShethBrothers
જો હોઈ કાયમ ચૂરણ,
તો બાકી બધા પરચુરણ

કાયમચૂર્ણ - કબજિયાતનો અકસીર ઉપાય

#KayamChurna #ShethBrothers

જો હોઈ કાયમ ચૂરણ,
તો બાકી બધા પરચુરણ

કાયમચૂર્ણ - કબજિયાતનો અકસીર ઉપાય

#KayamChurna #ShethBrothers

જો હોઈ કાયમ ચૂરણ, તો બાકી બધા પરચુરણ કાયમચૂર્ણ - કબજિયાતનો અકસીર ઉપાય #KayamChurna #ShethBrothers

Let's Connect

sm2p0