જો હોઈ કાયમ ચૂરણ, તો બાકી બધા પરચુરણ કાયમચૂર્ણ - કબજિયાતનો અકસીર ઉપાય

KayamChurna, ShethBrothers

Sheth Brothers,  KayamChurna, ShethBrothers

જો હોઈ કાયમ ચૂરણ,
તો બાકી બધા પરચુરણ

કાયમચૂર્ણ - કબજિયાતનો અકસીર ઉપાય

#KayamChurna #ShethBrothers

જો હોઈ કાયમ ચૂરણ, તો બાકી બધા પરચુરણ કાયમચૂર્ણ - કબજિયાતનો અકસીર ઉપાય #KayamChurna #ShethBrothers

Let's Connect

sm2p0